Svenska släktkalendern


Nedan följande textavsnitt är hämtade från den släkthistorik som 
presenteras framför en i Svenska släktkalendern upptagen släkts
släktöversikt. Exemplen är tagna från årgångarna 1886 respektive 1963,
 nämligen första och senaste årgången som släkten Smith finns representerad i Svenska släktkalendern.

Smith (från Strömstad)

Denna slägt, af hvilken några medlemmar omnämnas i Emilie
Flygare-Carléns bekanta arbete »Skuggspel», skall härstamma från en hofsmed, som under konung Gustaf II Adolphs tid inflyttat från Skottland till Sverige. Äldsta till namnet kände stamfadern var Olof Smith, d. 1746, amiralitetskapten; g. 1. m. Maja Bark; 2. m. Anna de Witt. Han var en tid
 bosatt i Strömstad och mot slutet af sin lefnad på egendomen Repelycke i Tunhems socken (nära nuvarande Rånums jernvägsstation i trakten af Wenersborg); han begrofs i Ulfsparreska slägtgrafven i Tunhems kyrka. I andra giftet hade han sonen Gustaf Olof, f. 1720, d. 1789, löjtnant vid flottan, sedan sjökapten och slutligen handlande i Strömstad; g. 1746 m.
Märta Cathariina Belfrage*, bodde han på Repelycke, tills han omkr. 1753 flyttade till Strömstad. Dessa makar blefvo föräldrar till Rutger, f. 1751, d.
1830; sjökapten, handl. I Strömstad samt skeppsredare och salteriidkare;
 g. 1782 m Margareta Stiegler, f. 1762, d. 1850.

*Dotter af löjtnanten Rutger Belfrage och Elsa Chrislina Soup, hvars farfars farfars farmor Karin Hansdotter (Tott) var dotterdotter af Eric
Ericsson (Gyllenstjerna) och konung Carl Knutssons dotter Christina.

Smith (från Strömstad)

Enligt en inom släkten kvarlevande tradition härstammar denna släkt från Skottland. Samma tradition uppger också att en skotsk hovsmed (smith) skulle ha inflyttat till Sverige under Gustaf II Adolfs regering, och man uppger även att han efterlämnade tre söner, av vilka en blev legationssekreterare, en köpman och en kofferdikapten. På grund av
uppbrunna eller på annat sätt förkomna kyrkböcker har man ej lyckats bevisa sanningshalten i denna tradition. I varje fall kan såsom stamfader uppställas Lars Olsson Smitt från Båleröds gård i Skee socken, Bohuslän, f 1645, vilken inflyttade till Strömstad omkr 1680 och i den unga staden fick borgarbrev 1685. Han gifte sig år 1670 med Åsa Andersdotter och fick med henne tre söner, Peter, Johan och Olof. Bägge föräldrarna avledo 1719. Av sönerna efterlämnade endast Olof avkomlingar. Olof Larsson Smitt var gift två gånger, första gången med Maja Bark och andra gången med Anna de Witt. Av de sju barnen i andra giftet blev Gustaf Olof, f 1720,
d 1789, löjtnant vid Kongl Maj:ts flotta och sedermera skeppsredare och handelsman i Strömstad. Han gifte sig 1746 med Märtha Catharina Belfrage, f 1725, d 1774. Sonen Rutger eller Rogier, f 1751, d 1830, blev också sjökapten, skeppsredare och handlande i Strömstad. I sitt gifte med Margaretha Stiegler från Uddevalla, f 1762, d 1850, fick han ej mindre än femton barn, varibland sönerna Johan Gustaf, Roger Wilhelm, Salomon
Adrian och Edward, från vilka släktens nu levande fyra grenar härstamma. Yngsta dottern var författarinnan Emilie Flygare-Carlén, f 1807, d 1892. Av den från Edward härstammande fjärde grenen har sedan 1870-talet flertalet släktmedlemmar varit bosatta i Norge.

Avkomlingar från tredje grenen leva i USA.

 

Källor och litteratur: Familjearkiv, samlat hos översten Gustaf Smith, Linköping, och hos framlidne häradshövdingen Jan Smith i Strömstad samt hos fru Edith Gahm, Göteborg; V Örnberg, Sv slägt-kalender 1886; Sv släktkalendern 1913, 14, 18, 30, 43.