Om föreningen


Släktföreningen Smith från Strömstad bildades lördagen den 18 augusti 1945, vid ett
sammanträde på tingshuset i Strömstad.

Släktföreningen har till ändamål:

  1. att utgöra ett föreningsband mellan nu levande medlemmar av släkten och deras avkomlingar,
  2. att stärka gemenskapen inom släkten,
  3. att föra de olika medlemmarna tillsammans,
  4. att vidga och berika kännedom om släktens historia och dess bortgångna medlemmar.

Stadgar: (Antagna vid 1946 års årsmöte, med ändringar fastställda vid årsmöten 1955, 66 och 92)

§ 1.

Släktföreningen Smith från Strömstad, stiftad i Strömstad den 18 augusti 1945, utgör en sammanslutning av ättlingar i rakt nedstigande led på den manliga sidan efter kaptenslöjtnanten Olof Larsson Smitt, född i Strömstad omkring 1686 och avliden å Repelycke gård i Tunhems socken i Västergötland år 1746 samt hans maka Anna de Witt, ävensom personer, vilka varit eller är ingifta i Smithska släkten samt deras efterkommande i första led.

Dock äger kvinnlig medlem av släkten, som genom gifte övergått i annan släkt, ävensom hennes man, barn och barnbarn jämväl rättighet att vara medlem av föreningen.

Anm. Enligt senare forskning torde äldste medlemmen av familjen vara Oluf från gården Båleröd, född omkring 1620. Från hans son Lars Olsson, född omkring 1645, som inflyttade till Strömstad, där han idkade smedsyrket och blev borgare samt avled år 1719, härstammar ovannämnda Olof Larsson Smitt.

Att släkten är av skotskt ursprung, som traditionen förmäler, har icke kunnat ledas i klara bevis.

§ 2.

Släktföreningen har till ändamål

att utgöra ett föreningsband mellan nu levande medlemmar av släkten Smith ävensom deras avkomlingar

att stärka gemenskapen inom släkten

att föra de olika medlemmarna tillsammans, samt

att vidga och berika kännedomen om släktens historia och om dess bortgångna

§ 3.

Släktföreningens verksamhet utövas i första hand genom anordnandet tid efter annan av sammankomster i form av allmänna släktmöten, förlagda till lämpliga platser. Vidare avser föreningen att småningom söka utarbeta och utgiva en historik över släkten och dess utveckling jämte släktregister.

Slutligen vill föreningen söka samla och förvara brev, handlingar fotografier m.m., som kunna vara av allmänt intresse för släktmedlemmarna.

§ 4.

Föreningens medlemmar utgörs av hedersledamöter och årsmedlemmar. Medlem skall ha uppnått 18 års ålder. Till hedersledamot kan vid allmänt släktmöte utses person, som inlagt särskild förtjänst om föreningen och dess syften, eller som föreningen särskilt vill hedra.

Ständig medlem bliver den som erlägger en engångsavgift av etthundra kronor, varefter han (hon) är befriad från ytterligare medlemsavgifter.

Årsmedlem är den som årligen erlägger stadgad medlemsavgift. Denna utgår med belopp som vid allmänt släktmöte bestämmes. Medlem som trots anmaning under tre år icke erlagt stadgad avgift, anses ha utgått ur föreningen.

§ 5.

Släktföreningens angelägenheter handhas av en styrelse, utsedd från släktmöte till släktmöte. Styrelsemedlem kan återväljas. Styrelsen är beslutsmässig då, förutom ordföranden (vice ordf.), minst tre övriga styrelsemedlemmar är närvarande.

§ 6.

Styrelsen utses vid allmänt släktmöte och består av en ordförande jämte sex övriga ledamöter. För envar av släktens fyra huvudgrenar utses om möjligt minst en representant i styrelsen. Den sålunda valda styrelsen utser inom sig sekreterare, skattmästare samt klubbmästare. Om så befinnes lämpligt kan en person förena flera befattningar. Vid allmänt släktmöte utses också en revisor.

§ 7.

Allmänt släktmöte hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer. Vid mötet ska bl.a. följande ärenden föredragas och handläggas:

a) redogörelse för föreningens verksamhet sedan tiden för närmast föregående

släktmöte,

b) skattmästarens redovisning,

c) revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet,

d) val av ordförande och övriga styrelseledamöter samt revisor,

e) ev. förslag från styrelsen, samt

f) ev. motioner och andra förslag.

§ 8.

Vid släktmöte fattas beslut genom enkel röstevikt. Alla val sker genom öppen omröstning, för så vitt icke någon av de närvarande begär röstning genom slutna sedlar. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom i fråga om val, då lottdragning sker.

§ 9.

Ändringar i dessa stadgar må beslutas vid allmänt släktmöte och räknas såsom giltiga, därest minst 3/4 av de närvarande därom ena sig. Kan sådan majoritet icke uppnås, uppskjutes frågan till nästkommande allmänna släktmöte.

§ 10.

Förslag om föreningens upplösning må väckas endast vid allmänt släktmöte. För besluts giltighet krävs minst 3/4 majoritet bland de röstberättigade medlemmarna. Därest beslut fattas om föreningens upplösning, skall samtidigt beslutas hur med föreningens eventuella tillgångar förfaras skall.